!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Bakgrundsfakta

Med dessa trivsel- och ordningsregler har bostadsrättsföreningens styrelse försökt att redogöra för förutsättningarna som är av intresse för den gemensamma trevnaden i boendet. När du läser detta finns det säkert detaljer som du upplever onödiga eller som du tycker hör hemma någon annanstans, men läs hela dokumentet i lugn och ro och försök se nyttan av ett levande regelverk.

Styrelsens ambition är inte en massa pekpinnar. Vi försöker bara ge de bästa förutsättningarna för gemensam trivsel och en framtida god boendeekonomi. Ska vi bostadsrättshavare gemensamt lyckas, behöver vi din medverkan och ditt engagemang.

Givetvis kan det framöver uppstå nya situationer, som gör det nödvändigt för styrelsen att besluta om tillägg i detta dokument.

Vad säger lagstiftningen?

Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap och bostadsrättsföreningens Långe Jan 2s stadgar, redovisar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter som medlem i Brf. Långe Jan 2.

Lagens 7 kap 9 § ålägger bostadsrättshavaren att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fodras för att bevara, sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han/hon ska rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar.

Bostadsrättshavaren har även att se till, att vad som åligger honom/henne själv även iakttages av hans/hennes gäster och av annan som vistas i lägenheten, eller som där utför arbete för hans/hennes räkning.

Bostadsrättshavare som bryter mot ordningsregler riskerar att förlora nyttjanderätten till lägenheten enligt Bostadsrättlagen 7 kap § 18.

Ansvar för trivseln och ordningen?

Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har det yttersta ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Alla boende är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivsel och ordningsreglerna. Att bo i en bostadsrättsförening innebär gemensamt ansvar för både trivsel och ordning. Som medlem i bostadsrättsföreningen har Du inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot föreningen, dig själv och övriga medlemmar.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. För allas trevnad, visa hänsyn och respekt med en omtanke för dina grannar.

Vad händer om trivsel och ordningsreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall tvingas enligt bostadsrättslagen ifrågasätta upplåtelserätten till lägenheten. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot gällande lag och regler måste styrelsen dock alltid först skriftligen uppmana medlemmen att följa reglerna.

Nedan finner du föreninges trivselregler

Dokument

Trivselregler Långe Jan 2.pdf 2013-04-21
http://